Thằng em 96 đi monitor mạng

Công cụ mang tính chất vui là chính, phục vụ mục đích riêng của tác giả. Tuyệt đối không được sử dụng để đánh giá chất lượng mạng.